Onko suomalainen journalismi osa ongelmaa vai ratkaisua?

Hanke on toimittajien ja tutkijoiden mediakriittinen yhteishanke, jonka tarkoituksena on tuottaa korkeatasoinen suomenkielinen tietokirja. Hankkeessa tarkastellaan erilaisia totuudenjälkeiseen aikaan ja julkisuuteen kiinnittyviä ilmiöitä sekä itse käsitteen soveltuvuutta suomalaiseen mediaympäristöön.

Hankkeessa arvioidaan viimeisen 5–10 vuoden aikana suomalaisessa mediakentässä tapahtunutta murrosta, jota kuvaavat kokemusasiantuntijuuden nousu, tunteiden korostuminen, viestintäteknologinen muutos, perinteisten mediayhtiöiden taloudelliset vaikeudet sekä voimistunut ulkopoliittinen informaatiovaikuttaminen. Tarkastelun lähtökohtana on käsitys, että journalistisen median muutokset ovat yhteydessä ilmiöön, jota on alettu kutsua siirtymiseksi “totuudenjälkeiseen aikaan”.

Hankkeen analyysia rikastutetaan neljän rajatun tapaustutkimuksen avulla. Tapaustutkimukset (ulkopolitiikka, EU-politiikka, energiapolitiikka, talouspolitiikka) tarjoavat empiirisen näkökulman tarkasteltavaan aiheeseen ja sen analyysiin. Valitut teemakokonaisuudet mahdollistavat selvityksen hypoteesien testaamisen ja totuudenjälkeisen ajan ilmiöiden kriittisen arvioinnin.

Hanke on syntynyt neljän helsinkiläisen tutkijan ja toimittajan muodostaman kollektiivin yhteisestä pohdinnasta. Hankkeen tekijät ovat kohdanneet niin sanottuun totuudenjälkeiseen aikaan liittyviä ilmiöitä työssään ja alkaneet pohtia niitä eri näkökulmista. Tutkija–toimittaja-yhteistyö on hedelmällinen lähtökohta tulkitsemaan ajankohtaisilmiötä erityisesti tilanteessa, jossa ”totuudenjälkeisiin” kysymyksiin liittyy huomattavaa epävarmuutta ja ennakoimattomuutta.

Työryhmä: Jarno Hartikainen (HS), Hannu-Pekka Ikäheimo (Sitra), Olli Seuri (Yle) ja Antto Vihma (Upi).