Poliittiset kuplat ja media

Eri puolueiden kannattajien ja jäsenten mediakäyttäytyminen sekä medialuottamus totuuden jälkeisessä ajassa

Tutkimme hankkeessa eri puolueiden kannattajien ja jäsenten mediakäyttäytymistä sekä luottamusta mediaan. Hanke jakaantuu kahdeksan teeman alle: 1) puolueiden kannattajien ja jäsenten median käyttö, 2) media-ammattilaiset puolueiden jäseninä ja kannattajina, 3) eri puolueiden kannattajien ja jäsenten luottamus mediaan, 4) median muuttuvat teknologiset käytännöt kansalaisten sekä politiikan näkökulmasta, 5) mediakriittisten toimijoiden verkostot 6) sosiaalisen median käyttö poliittisiin tarkoitusperiin 7) tiedekriittisyyden ja mediakriittisyyden yhteys ja 8) tiedon ja osaamisen merkitys politiikassa.

Hanke pohjautuu laajoihin kyselyaineistoihin, joita ei ole aikaisemmin ollut suomalaisten yhteiskunta- tai viestintätieteilijöiden käytössä. Väestötason tutkimusaineistona käytämme keväällä 2017 kerättyä väestötasolla edustavaa kyselytutkimusta. Jäseniä tutkimme vuoden 2016 aikana kuudelta eduskuntapuolueelta kerätyn yli 12 000 vastaajan aineiston avulla.  Kyselyaineistojen lisäksi käytämme aineistona myös poliittisten toimijoiden sosiaalisen median verkostotietoja, jotka on kerätty keväällä 2017 kansanedustajien Twitter-tileistä.

Tutkimusryhmän johtajana toimii taloussosiologian dosentti Arttu Saarinen. Saarinen on aiemmin työskennellyt useissa eri tutkimusprojekteissa liittyen poliittiseen muutokseen, poliittisiin verkostoihin ja mielipiteisiin. Taloussosiologian oppiaineesta mukana tutkijoina ovat tohtorikoulutettavat Aki Koivula ja Ilkka Koiranen, professori Pekka Räsänen sekä tutkijatohtorit Sanna Malinen ja Teo Keipi. Koivula valmistelee väitöskirjaa poliittisen suuntautumisen sosiaalisista ja taloudellisista ulottuvuuksista. Koiranen taas on tutkinut yhteiskunnan digitalisaatiota sekä sosiaalisen median verkostoja, joita hyödynnetään myös käsillä olevan tutkimushankkeen ensimmäisessä osiossa. Räsänen on muun muassa soveltanut verkostoanalyysia aiemmissa vihaverkostotutkimuksissaan sekä johtaa parhaillaan Suomen Akatemian STN-rahoitteisen Teollisuuden digitaalinen murros -konsortion osahanketta. Malinen on tutkinut informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median alaan kuuluvassa väitöskirjassaan verkkopalveluiden käyttäjien yhteisöllisyyttä ja tutkijatohtorina informaation valikoitumista verkossa.  Keipi on taas tutkinut muun muassa erilaisia Internet-yhteisöjä ja verkostoja. Keipi on tehnyt maisteritutkintonsa Yhdysvalloissa, joten hän tuntee erinomaisesti myös Euroopan ulkopuolisen keskustelun liittyen median rooliin.

Tutkimushanke on monitieteinen. Varsinaisen tutkimusryhmän lisäksi mukana on eri taustan omaavia yhteistyökumppaneita eli sosiaalitieteilijöitä, viestinnän tutkijoita ja politiikan tutkijoita. Hankkeen kotisivut löytyvät osoitteesta https://blogit.utu.fi/poliittisetkuplat/. Projektin toteuttamisyksikkönä on Turun yliopiston taloussosiologian oppiaine. Hanke toteutetaan syyskuun 2017 ja elokuun 2019 välisenä aikana.

Työryhmä: Arttu Saarinen, Aki Koivula, Ilkka Koiranen, Pekka Räsänen sekä Sanna Malinen ja Teo Keipi.