Totuuden jälkeinen aika nyt ja 1800-luvun puolivälissä

Nykyinen kokemus todellisuuden hajoamisesta liittyy globaalien tietoverkkojen ja niissä toimivien sosiaalisten medioiden syntymiseen. Niiden nousu muuttaa ihmisenä olemisen keskeistä muotoa, sosiaalista vuorovaikutusta. 1800-luvun puolivälissä syntyi ensimmäistä kertaa suomenkielellä toiminut ylipaikallinen julkisuus, joka mursi vanhaa paikalliseen, ihmisten kasvokkaiseen kommunikaatioon perustunutta käsitystä todellisuudesta. Myös tällöin ihmisten ajattelutavat ja kulttuuriset kategorisoinnit lähtivät liikkeelle. Mitä annettavaa tällä 1800-luvun ”totuudenjälkeisellä ajalla” on nykypäivälle?

Totuuden jälkeinen aika nyt ja 1800-luvun puolivälissä -tutkimushanke analysoi informaatioteknologian muutosten aiheuttamaa kulttuuristen kategorisointien murrosta.  Tutkimus tuottaa nykyisen ”totuuden jälkeiseksi ajaksi” käsitteellistetyn kokemuksen jäsentämiseksi tietoa ja näin ollen työkaluja sen aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi. Kyse ei ole perinteisestä menneisyyslähtöisestä historiantutkimuksesta, vaan tieteen ja tieteiden rajat ylittävästä yhteiskuntaan osallistuvasta tutkimuksesta, jonka laajempana tietoteoreettisena tavoitteena on tutkia historiantutkimuksen tuottaman tiedon käyttöä nykyajassa.

Tutkija FT Heikki Kokko, Tampereen yliopisto, historian oppiaine